Bodemdecreet opnieuw gewijzigd

Tags: Bodemdecreet

In het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018 werd het decreet van 8 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 bekendgemaakt.

Het decreet bevat vier belangrijke inhoudelijke wijzigingen, m.n.:

  • de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging, waarbij wel in een specifieke vrijstellingsregeling is voorzien;
  • het opheffen van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken met de auditing van de erkende bodemsaneringsdeskundigen als flankerende maatregel;
  • de optimalisering van het instrumentarium voor de sectorfondsen;
  • de inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen (bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib) in de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem van het Bodemdecreet en het Vlarebo-besluit.

Daarnaast voert dit decreet o.m. nog de volgende wijzigingen door:

  • aanpassing van de draagwijdte van de zgn. algemene plichtenleer, neergelegd in artikel 11 (nieuwe bodemverontreiniging) en artikel 22 (historische bodemverontreiniging) van het Bodemdecreet;
  • naar analogie met de regeling van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt artikel 151 Bodemdecreet gewijzigd in die zin dat het schorsend karakter van het administratief beroep tegen de conformverklaring van het bodemsaneringsproject veralgemeend wordt;
  • uitbreiding van de termijn voor de melding i.g.v. schadegevallen.

Recent wijzigde de Vlaamse Regering ook principieel het VLAREBO-besluit o.m. om uitvoering te geven aan de (gewijzigde) bepalingen rond ekende bodemsaneringsorganisaties in het Bodemdecreet. Overeenkomstig het gewijzigde artikel 95, §1 Bodemdecreet duidt de Vlaamse Regering de activiteiten aan waarvoor een bodemsaneringsorganisatie kan worden opgericht en bijgevolg in aanmerking kunnen komen voor een erkenning. De volgende activiteiten worden in dit verband aangeduid:

  • de ‘droogkuisactiviteit' (waarvoor reeds een bodemsaneringsorganisatie erkend en operationeel is, nl. vzw Vlabotex);
  • de ‘garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven die constructie -, herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en respectievelijke aanhangwagens’ (‘garagesector’).

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each