Protocol curatoren geüpdatet

Tags: Bodemdecreet, protocol curatoren

Van zodra een handelaar of een vennootschap failliet wordt verklaard, komt het beheer van het vermogen van de gefailleerde in handen van een curator die tot taak heeft dit vermogen te gelde te maken en de opbrengsten onder de schuldeisers te verdelen. De curator is hierbij gehouden om (ook) het Bodemdecreet na te leven, waarbij in het bijzonder moet worden gewezen op de zgn. bijzondere overdrachtsprocedure die gevolgd moet worden in het geval zich in het faillissement een risicogrond bevindt die in het kader van de vereffening ervan wordt overgedragen.

Verder bepaalt artikel 123 van het Bodemdecreet dat als een handelaar of een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond failliet wordt verklaard, op initiatief van de curator een oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd op de risicogrond. De curator neemt volgens dit artikel het initiatief tot het uitvoeren van dit oriënterend bodemonderzoek binnen een termijn van zestig dagen na zijn vaststelling dat de gefailleerde eigenaar is van een risicogrond. Anders dan bij de overdracht van een risicogrond in de boedel, waar de curator tussenkomst als ‘gemandateerde’, is de onderzoeksverplichting uit artikel 123 van het Bodemdecreet een zelfstandige verplichting van de curator.

Om de Vlaamse overheid een bijkomende zekerheid te geven dat ook in het kader van een faillissement wordt overgegaan tot het uitvoeren van de vereiste bodemonderzoeken en in voorkomend geval de bodemsanering , werd op 1 december 2009 door de OVAM en Orde van Vlaamse Balies (OVB) een (tweede) protocol afgesloten dat afspraken in dit verband vastlegt.

Op 18 maart 2016 zorgden de OVAM en de OVB voor een update van dit ‘protocol curatoren’. Als belangrijkste toevoegingen noteren we:

    • de OVAM kan, behalve oriënterende bodemonderzoeken ook beschrijvende bodemonderzoeken en -saneringsconcepten pre-financieren;
    • de OVAM kan voor een symbolische euro ook terreinen aankopen waarop een afvalverwijdering nodig is waardoor nog meer terreinen een nieuwe maatschappelijke functie kunnen krijgen.

Verder worden in het nieuwe protocol de afspraken voor de aankoop van gronden verfijnd.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each