Verlenging overgangsregeling omgevingsvergunning

Tags: omgevingsvergunning

Met het Omgevingsvergunningendecreet en Omgevingsvergunningenbesluit opteerde de regelgever voor een doorgedreven digitale behandeling van de aanvragen en meldingen en dit om de korte termijnen die het voormelde decreet voorziet haalbaar te maken. Gelet op de duidelijke signalen vanuit het werkveld dat niet alle software volledig klaar zal zijn om vanaf 1 juni 2017 volledig in het ‘digitale verhaal’ te stappen, heeft de decreetgever ingegrepen door de bestaande overgangsregeling te bestendigen tot 1 januari 2018. Het artikel 397 van het Omgevingsvergunningendecreet werd in die zin aangepast door een decreet dat op 24 mei 2017 werd aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Concreet betekent dit dat aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, vermeld in het Omgevingsvergunningendecreet, ingediend of opgestart vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, van rechtswege worden behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op 22 februari 2017, op voorwaarde dat:

1° het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is;

2° het college van burgemeester en schepenen besloten heeft toepassing te maken van de mogelijkheid, vermeld in artikel 397 paragraaf 2, eerste lid van het Omgevingsvergunningendecreet, tot 1 juni 2017;

3° de Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, gezamenlijk akte hebben genomen van de beslissing, vermeld in punt 2°.

Noteer wel dat de bepalingen van artikel 397, paragraaf 2, tweede tot en met zesde lid van het Omgevingsvergunningendecreet van toepassing zijn.

De tekst van het decreet vindt u hier

Meer info, inclusief een beslissingsboom, vindt u hier

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each