Wet houdende instemming Seveso-samenwerkingsakkoord

Tags: Seveso, Seveso-samenwerkingsakkoord

Met een wet van 1 april 2016 stemde het federale parlement in met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (zie Belgisch Staatsblad 20 april 2016).

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 is nodig voor de omzetting van de Europese richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. De directe aanleiding voor deze 'Seveso III-richtlijn' is het nieuwe Europese systeem voor indeling van stoffen en mengsels (CLP-verordening), waaraan het toepassingsgebied van de Seveso-regelgeving moest worden aangepast.

Dit samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 vervangt het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, dat zorgde voor de omzetting van de Seveso II-richtlijn in het Belgisch recht. De uitgangspunten van het akkoord zijn onveranderd gebleven, wat niet belet dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om het samenwerkingsakkoord te actualiseren in het licht van de ervaringen en de ontwikkelingen sinds 1999.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingsakte. Naast het federale parlement heeft ook het Waals parlement al ingestemd met het samenwerkingsakkoord (zie ook Belgisch Staatsblad van 22 april 2016). In het Vlaamse parlement en het Brussels Hoofdstedelijk parlement is de 'parlementaire goedkeuringsprocedure' op dit moment lopende.

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de bekendmaking van het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2015 (dit is dus voorafgaand aan de parlementaire behandeling) louter tot doel had om de afdeling Wetgeving van de Raad van State in te lichten over de ondertekening van het akkoord door de vier partijen. De afdeling wetgeving van de Raad van State had wel zijn bedenkingen bij deze handelswijze.

We volgen uiteraard een en ander verder voor u op.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each