Decreet integraal waterbeleid aangepast, o.m. in functie van een nieuwe informatieplicht

Recent werd in het Belgisch Staatsblad het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid bekendgemaakt. Het decreet strekt er in hoofdzaak toe het decreet betreffende het integraal waterbeleid (DIW) te wijzigen om een aantal vereenvoudigingen door te voeren en de afstemming met de Europese kaderrichtlijn Water en andere regelgeving, zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuhandhavingsdecreet, verder te verfijnen.

Verder wordt met dit wijzigingsdecreet een informatieplicht ingevoerd als nieuw instrument binnen de aanpak van wateroverlast. Deze informatieplicht is terug te vinden in het nieuwe artikel 17bis DIW, dat als volgt luidt:

“Art. 17bis.
Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed  verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een
vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze een
eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt,
vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit of het onroerend goed volledig of
gedeeltelijk gelegen is:

1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;

2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat onder publiciteit begrepen wordt, kan bepaalde vormen van publiciteit omwille van praktische  redenen vrijstellen en kan nadere regels bepalen voor het nakomen van deze  informatieplicht.

Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van  verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van inbreng van een  onroerend goed in een vennootschap en ook van vestiging of overdracht van  vruchtgebruik, erfpacht of opstal opmaakt, moet vermelden of het onroerend goed  volledig of gedeeltelijk gelegen is:

1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;

2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

De instrumenterende ambtenaar vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal, en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van huwelijkscontracten en hun wijzigingen en contracten aangaande de mandeligheid of het onroerend goed gelegen is:

1° in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;

2° in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.”.

Wat de handhaving van deze informatieplicht betreft, gaat de decreetgever ervan uit dat de middelen die het burgerlijk recht aanreikt bij het miskennen van uitdrukkelijke informatieplichten zullen volstaan.

Meer duiding bij deze informatieplicht kan u hier vinden.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each