Omzendbrief milieueffectbeoordeling bij bepaalde projecten

In een arrest van 24 maart 2011 oordeelde het Hof van Justitie dat de Vlaamse regelgeving inzake projectmilieueffectrapportage niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen uit richtlijn 85/337/EEG. Meer concreet wordt de Vlaamse regelgeving verweten dat ze een aantal projecten die zijn opgenomen in bijlage II van de richtlijn, alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project’ uitsluit van een zogenaamde screening, dit is dus zonder rekening te houden met andere relevante criteria, onder meer met betrekking tot de aard en de ligging van het project.

Het arrest heeft tot gevolg dat bepaalde aspecten van de Vlaamse regelgeving op het gebied van project-m.e.r beoordeling zullen moeten worden gewijzigd. In afwachting van deze wijzigingen, die in de loop van 2012 worden verwacht, moeten de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de vergunningverlening wel al de nodige medewerking verlenen om de richtlijnbepalingen in kwestie volledig uit te voeren. In de omzendbrief LNE 2011/1 van 22 juli 2011 wordt het juridische kader van de milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het voormelde arrest beschreven en verduidelijkt.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each