Milieueffectrapportage (MER)

In het kader van de vergunningsverlening voor specifieke industriële activiteiten en bepaalde omvangrijke infrastructuurwerken, en dit zowel voor wat betreft de milieu- als bouwvergunning, is de opmaak van een milieueffectenrapport vereist.

De opmaak van een MER dient te gebeuren door terzake erkende milieudeskundigen, met een specifieke discipline, naar gelang de aard van het project.

Ons team beschikt over deze deskundigen met o.m. een erkenning inzake water en grondwater, bodem, lucht of werkt nauw samen op projectbasis met andere erkende deskundigen (bv. fauna en flora, geluid, mens,…).
Designed by It-4each