Nieuwsbrief 2 - juni 2008

De milieuconsultants van Sertius zijn actief in de diverse industriële sectoren, en kunnen vanuit deze bevoorrechte waarnemerspositie stellen dat de regelgeving inzake waterbeleid de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig is geweest en duidelijk in een stroomversnelling zit.

Uitgaande van de vele positieve reacties en de recente evoluties inzake de kosten en het normenkader voor de lozing van afvalwater, is beslist om een tweede nieuwsbrief uit te werken waarbij de behandelde thema’s van de eerste nieuwsbrief zijn geactualiseerd. De bijdragen van de nieuwsbrief hebben in de eerste plaats een informatieve en duidende bedoeling.

Hopelijk helpt de verschafte informatie u bepaalde knelpunten in uw onderneming kritisch te belichten.

Sertius heeft via 4 milieujuristen en 6 erkende deskundigen water een uitgebreide techno-juridische expertise om u te assisteren en te adviseren bij elke watergerelateerde problematiek.

Vragen in dit verband kan u richten aan:

Dhr. Bart Gille
(milieujuridische aspecten)
Tel: 016 31 70 82
bgille@sertius.be

Dhr. Evert Vercauteren
(technische aspecten)
Tel: 09 321 77 85
evercauteren@sertius.be

 

Bekkenbeheerplannen: binnenkort geen ver-van-mijn-bed-show meer

In de bekken- en deelbekkenbeheerplannen zijn maatregelen opgenomen om te beantwoorden aan de doelstellingen van het Decreet integraal Waterbeleid. Hierbij is o.a. sprake van het opstellen van immissieplafonds voor de waterlopen en een vertaling ervan naar emissieplafonds. Het hoeft niet benadrukt te worden dat deze maatregelenprogramma’s een wezenlijke impact zullen hebben op de vergunningverlening in Vlaanderen... (lees meer)

Nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater:
verstrenging van uw lozingsnormen in zicht?

Milieukwaliteitsnormen vormen reeds langer een referentiekader bij het vaststellen van lozingsnormen voor bedrijven. In navolgend artikel willen we de aandacht vestigen op de recente ontwikkelingen die zich zowel op Europees als Vlaams niveau aftekenen. In de nabije toekomst zullen de milieukwaliteitsnormen ten gevolge van deze ontwikkelingen, nog meer dan nu het geval, de lozingsvoorwaarden voor bedrijven bepalen... (lees meer)

Herziening van de sectorale lozingsnormen:
een belangrijke aanpassing van het normenkader

Een bedrijf moet bij de lozing van bedrijfsafvalwater voldoen aan algemene, sectorale en eventueel ook aan bijzondere lozingsvoorwaarden. Aangezien de sectorale lozingsvoorwaarden dateren van eind jaren 70 beantwoorden deze niet meer aan de huidige stand der techniek en dringt een actualisatie zich op zodat ze ook in de toekomst relevant zijn als algemeen referentiekader voor de bedrijven in de desbetreffende sector... (lees meer)

Wat betekent de integrale waterfactuur voor uw bedrijf?

Sinds 2005 is de watersector in Vlaanderen ingrijpend veranderd door het invoeren van een ééngemaakte drinkwaterfactuur. Aangezien dit systeem van bijdragen en vergoedingen op het gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau nog relatief nieuw is, kan u best de verschillende onderdelen en de mogelijkheden tot vrijstellingen of correcties grondig nakijken... (lees meer)

 

Kantoor Leuven
Remy-toren
Vaartdijk 3, bus 202
3018 Wijgmaal
tel. 016 31 70 80
fax 016 31 70 81

info@sertius.be

www.sertius.be

Kantoor Gent
Axxes Business Park
Guldensporenpark 48, blok E
9820 Merelbeke
tel. 09 321 77 80
fax 09 321 77 81

Designed by It-4each