Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening

Tags: Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Bij besluit van 5 juli 2013 stelde de Vlaamse regering een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vast. Deze nieuwe verordening maakt een aanzienlijke verstrenging uit ten aanzien van de momenteel geldende gewestelijke hemelwaterverordening uit 2004, die zal worden opgeheven.

Het is nu wachten op de publicatie van het voormelde besluit van de Vlaamse regering. Het besluit zal in werking treden op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen die ingediend zijn voor de inwerkingtreding van het besluit van 5 juli 2013 worden behandeld volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each