VLAREM-trein 2012 bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Tags: Bodem, Milieu, Vlarem titel I en titel II

In het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 werd het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen, ook wel VLAREM-trein 2012 genoemd, bekendgemaakt.

Dit besluit brengt wijzigingen aan in:

  • Titel I van het VLAREM (verder VLAREM I);
  • Titel II van het VLAREM (verder VLAREM II);
  • Het VLAREBO;
  • Het Milieuhandhavingsbesluit;
  • Het VER-besluit van 20 april 2012;
  • Het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen.

De wijzigingen zijn vooral ingegeven door de omzetting van een aantal Europese richtlijnen, waaronder richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE).

Verder worden, naast een aantal wijzigingen in de indelingslijst van Vlarem I en het vervangen van de sectorale voorwaarden voor ontginningen van hoofdstuk 5.18 van Vlarem II ook diverse wijzigingen doorgevoerd met de bedoeling een aantal onduidelijkheden weg te werken.

Zo wordt in het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 2013 tot wijziging van artikel 1 en bijlage 4 van VLAREM I en diverse bepalingen van VLAREM II het artikel 23 opgeheven. Als gevolg hiervan treedt het voormelde besluit van 18 januari 2013 in zijn geheel, d.w.z. inclusief het nieuwe punt F15 van de toelichtingsbijlage bij het milieuvergunningen-aanvraagformulier, in werking op 19 april 2013. Ook voor bestaande bedrijven is op die manier duidelijk welke gegevens hun stofrapport moet bevatten.

De VLAREM-trein 2012 treedt in werking op 20 september 2013.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each