Audit

In een bedrijf vormt een juridisch, technisch en financieel degelijk onderbouwd milieu-auditverslag een stevig basisdocument ter ondersteuning van het milieumanagement. Onze groep maakt alvast een onderscheid tussen zes types milieu-audits: de compliance- of conformiteitsaudit, de due diligence audit, de decretale audit, de milieu-analyse en systeemaudit, en technische audits.

Dankzij de gedegen kennis van de relevante milieuwetgeving en de grondige technische bagage van onze deskundigen kan Sertius telkens een kwalitatief hoogstaand product afleveren.

Ons dienstenaanbod:
 • Compliance of conformiteitsaudit:
  de voortdurend evoluerende regelgeving dwingt bedrijven op een gegeven ogenblik de reële situatie te (laten) toetsen aan de vigerende milieuwet- en regelgeving. Het resultaat is een duidelijk beeld over de mate van (non-) conformiteit met deze wet- en regelgeving en een actieplan met vermelding van de te nemen maatregelen, budget en timing.
 • Due diligence:
  bij de overname van een bedrijf komt het er bij de geïnteresseerde koper en verkoper op aan, zich snel een beeld te vormen van de mogelijke milieuproblemen en een eventueel milieupassief. Deze info kan vergaard worden door de uitvoering van een acquisitie-audit of due diligence audit, waarbij de klemtoon gelegd wordt op de financiële gevolgen van een milieupassief en/of specifieke milieuproblemen (het ontbreken van vergunningen, het bestaan van bodemverontreiniging, het gebruik van voorbijgestreefde productietechnieken,…).
 • Decretale audit:
  driejaarlijkse audit zoals opgelegd door de overheid aan MER- en OVR-plichtige bedrijven en sommige andere (periodiek of eenmalig).
 • Milieu-analyse:
  de opstart van een zorgsysteem gaat gepaard met de opmaak van een milieu-analyse.
 • Systeemaudit:
  de werking van een milieuzorgsysteem, van bijbehorende procedures en werkinstructies en de mate waarin er door het systeem daadwerkelijk resultaten worden geboekt, moet periodiek onderzocht worden. Men spreekt hierbij over een systeemaudit.
 • Technische audits:
  specifieke aspecten van het milieumanagement zoals de stockage en het gebruik van gevaarlijke stoffen, afval, waterhuishouding, emissiehuishouding, energie en CO2,…
Designed by It-4each