Nieuwsbrief 1 - juni 2007

De milieuconsultants van Sertius zijn actief in de diverse industriële sectoren, en kunnen vanuit deze bevoorrechte waarnemerspositie zeker stellen dat de regelgeving inzake waterbeleid de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig is geweest en duidelijk in een stroomversnelling zit.

In deze 1e nieuwsbrief vindt u actuele topics over water. Deze Sertius-nieuwsbrief en de erin vervatte bijdragen heeft in de eerste plaats een informatieve en duidende bedoeling.

Hopelijk helpt de verschafte informatie u bepaalde knelpunten in uw onderneming kritisch te belichten.

Sertius heeft via 4 milieujuristen en 5 erkende deskundigen water een uitgebreide techno-juridische expertise om u te assisteren en adviseren bij het oplossen van eventuele waterproblemen.

Vragen in dit verband kan u richten aan:

Dhr. Bart Gille
(milieujuridische aspecten)
Tel: 016 31 70 82
bgille@sertius.be

Dhr. Evert Vercauteren
(technische aspecten)
Tel: 09 321 77 85
evercauteren@sertius.be

Het nieuwe waterbeleid, ook uw zaak!

De hoeksteen van het wijzigende waterbeleid is het decreet integraal waterbeleid (hierna DIW) dat op 18 juli 2003 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2003.

Het DIW is zo veel meer dan uitsluitend het juridisch instrument om de overstromingsproblematiek in Vlaanderen tegen te gaan.

Het DIW beoogt ondermeer het bereiken van een goede chemische toestand van grondwater en oppervlaktewater tegen december 2015, evenals een duurzaam beheer van waterreserves.

Aan de overheid ter beschikking gestelde beleidsinstrumenten zoals de watertoets en waterbeheersplannen hebben een verregaande invloed op de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen inzake het lozen van afvalwater en het winnen van grondwater.

Een besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (publicatie B.S. 31/10/2006) concretiseert de toepassing van de watertoets.

De procedure voor de opmaak van waterbeheersplannen op het niveau van bekkens en deelbekkens loopt op dit ogenblik volop en moet afgerond worden tegen eind dit jaar (22 december 2007). Het bedrijfsleven doet er goed aan de totstandkoming van deze plannen van dichtbij op te volgen.

 

Decreet integraal waterbeleid en de aandachtspunten voor de industrie

Op 14 november 2003 werd het decreet betreffende het integraal waterbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet is de omzetting van de richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid of de ‘kaderrichtlijn water’ (hierna genoemd: het decreet).

De algemene doelstelling van het decreet is:

“een integraal waterbeleid dat gericht is op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn ... lees verder...

 

Is verontreinigd hemelwater altijd afvalwater?

De Vlarem Wetgeving bevat sedert vorig jaar begrippen zoals “verontreinigende stoffen in afvalwater” (bijlage 2A in Vlarem I) en “prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid” (lijst III van bijlage 2c van Vlarem I). Een verdere verfijning wordt gemaakt naar “prioritaire gevaarlijke stoffen” voor lozing in het aquatisch milieu. Samen met het reductieprogramma gevaarlijke stoffen, vastgesteld op 23 oktober 2003, is het de bedoeling van de nieuwe lijst III om het lozen van de meest impact hebbende gevaarlijke stoffen terug te dringen.

De notie verontreinigende stoffen is ook belangrijk voor een correcte kwalificatie van hemelwater. Hemelwater dat in aanraking komt met verontreinigende stoffen en verontreinigd is, wordt namelijk beschouwd als afvalwater. Overbodig te stellen dat een kwalificatie van hemelwater als afvalwater, belangrijke gevolgen heeft op vergunningstechnisch- en heffingsvlak voor de betrokken exploitant. Tenslotte nog vermelden dat diverse bepalingen het hergebruik van hemelwater stimuleren, en in bepaalde gevallen zelfs verplichten.

 

Hemelwater: verontreinigd of niet...  en wat zijn de implicaties?

Het decreet integraal waterbeheer besteedt bijzondere aandacht aan het afkoppelen van hemelwater als beleidsmaatregel om overstromingen tegen te gaan. Deze beleidsmaatregel heeft betrekking op niet-verontreinigd hemelwater. Van zodra hemelwater verontreinigd is of wordt, dient het als afvalwater... lees verder...

 

Raakt u nog wijs uit de nieuwe waterfactuur?

Met de hervorming van de watersector deed ook de integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen haar intrede. Via deze factuur kunnen de waterdistributie-maatschappijen aan heel wat bedrijven bovengemeentelijke en gemeentelijke sanerings-bijdragen aanrekenen. Bedrijven die zelf grondwater oppompen of oppervlaktewater capteren kunnen geconfronteerd worden met een vergoeding die wordt aangerekend voor de bovengemeentelijke en/of gemeentelijke saneringsverplichting.

De ervaring leert ons dat er in nogal wat facturen van waterdistributiemaatschappijen fouten insluipen m.b.t. de aangerekende bijdragen. Soms worden er bijdragen aangerekend die juridisch niet kunnen of mogen aangerekend worden. Vermits het hier vaak belangrijke sommen betreft, is het aangewezen dat de bedrijven deze problematiek kritisch opvolgen. Een grondige screening van de toegezonden facturen is minstens gepast.

 

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen…
De effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

Door de reorganisatie van de watersector in December 2004 (programmadecreet 2005) werd de structuur van kostenaanrekening van water ingrijpend gewijzigd. Naast de heffing op waterverontreiniging en op de winning van grondwater werd een systeem van bijdragen aan de drinkwatermaatschappijen en vergoedingen aan Aquafin of gemeenten in het leven geroepen. Bijdragen worden steeds bepaald op basis van... lees verder...

 

Grondwater, een “kostbaar” goed.

Net zoals in de Vlaamse afvalwaterheffing is er ook een diversificatie aan de gang in de Vlaamse grondwaterwinningsheffing. Naast de opgepompte hoeveelheid neemt de gebiedsfactor een alsmaar belangrijkere rol bij de berekening van de hoogte van de heffing.  De bedoeling van de overheid is uiteraard om sturend op te treden en bepaalde grondwaterreserves zoveel als mogelijk te vrijwaren. Dit gebeurt eveneens via een restrictief beleid inzake het toekennen, hermachtigen en uitbreiden van (bestaande) grondwater-winningen.

 

Grondwater nog steeds een volwaardig alternatief?

Het programmadecreet 1997 voerde een grondwaterwinnings-heffing in de Vlaamse milieuwetgeving in. Aanvankelijk betrof deze heffing, geregeld in hoofdstuk IVbis van het grondwaterdecreet, een eenvoudige reglementering die enkel in functie van het opgepompt debiet een bedrag per m³ aanrekende.

Vandaag is de grondwaterwinningsheffing evenwel geëvolueerd  naar een complexe regelgeving, waarbij er met tal van factoren dient rekening gehouden te worden om de heffing te berekenen. Deze nog steeds evoluerende grondwaterwinningsheffing wil uiteraard... lees verder...

Kantoor Leuven
Remy-toren
Vaartdijk 3, bus 202
3018 Wijgmaal
tel. 016 31 70 80
fax 016 31 70 81

info@sertius.be

www.sertius.be

Kantoor Gent
Axxes Business Park
Guldensporenpark 48, blok E
9820 Merelbeke
tel. 09 321 77 80
fax 09 321 77 81

Designed by It-4each